Wiśniowa Frysztak Korczyna Krościenko Wyżne Strzyżów Wojaszówka
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Drukuj


Ogłoszenia o naborach:

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru wniosków na operacje z zakresu ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Cel realizowany poprzez projekty grantowe

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.


Na co można otrzymać pomoc?

Zwiększenie aktywności w centrach kultury wiejskiej poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz  zakup wyposażenia, w tym:

 • Programy aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskiej
 • Wyposażenie centrów kultury wiejskiej w sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców

Przykłady: Warsztaty, konkursy dla mieszkańców z zakresu lokalnej kultury, historii, zwyczajów, zakup mebli, sprzętu AGD, RTV, nagłośnienia, sprzętu i wyposażenia służącego animacji itp.

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020, w tym:

 • Strony internetowe dotyczące obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta
 • Publikacje dotyczące obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta
 • Kampanie społeczne skierowane do mieszkańców

Przykłady: przygotowanie i uruchomienie strony/portalu www, wydawnictwa dotyczące historii, kultury poszczególnych miejscowości, gmin, publikacje dotyczące działalności poszczególnych organizacji, kampanie informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę  i świadomość mieszkańców na tematy ważne dla poszczególnych miejscowości, gmin.


Kto może skorzystać z pomocy?

jednostka sektora finansów publicznych (gmina, powiat, biblioteka, ośrodek kultury itp.), organizacja pozarządowa, parafia, osoba fizyczna

Uwaga!

Wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej


Wysokość i poziom pomocy?

Wartość jednego zadania nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów.

Limit pomocy na jednego grantobiorcę w okresie realizacji LSR wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD.

Pomoc na realizację operacji w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych grantu.


Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów
 7. podatku od towarów i usług (VAT),

Powyższe koszty nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Uwaga!
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.


Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów) chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 5. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,

lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji - 10 pkt.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji - 5 pkt.

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji - 0 pkt.

2. Liczba odbiorców projektu

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 100 osób - 15 pkt.

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 50 osób - 10 pkt.

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 25 osób - 5 pkt.

Z produktów realizowanego projektu skorzysta 25 lub mniej osób - 0 pkt.

3. Aktywność ludzi młodych

Projekt skierowany jest głównie do osób młodych (przed 35 rokiem życia) - 10 pkt.

Projekt nie jest skierowany głównie do osób młodych (przed 35 rokiem życia) - 0 pkt.

4. Wsparcie przedstawicieli grup de faworyzowanych* ujętych w LSR

Projekt skierowany jest głównie do przedstawicieli grup de faworyzowanych - 10 pkt.

Projekt nie jest skierowany do przedstawicieli grup de faworyzowanych - 0 pkt.

5. Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie) – 10 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie) – 5 pkt.

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców– 0 pkt.

6. Innowacyjny** charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego – 15 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR – 10 pkt.

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany - 5 pkt.

Projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt.

*Grupy de faworyzowane – młodzież bezrobotna w wieku 18-25 lat, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

** Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 70

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 18


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego III.1 ROZWOJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Dokumentacja konkursowa dostępna WKRÓTCE


Harmonogram naborów na operacje z zakresu ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Termin: II półroczne 2017 roku oraz I półrocze 2020 roku

Limit środków: 244 tys. zł oraz 356 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

-


 


Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama