AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

Ogłoszenie o naborze 5/2021/G


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Cel realizowany poprzez projekty grantowe

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.


Na co można otrzymać pomoc?

Zwiększenie aktywności w centrach kultury wiejskiej poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz  zakup wyposażenia, w tym:

 • Programy aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskiej
 • Wyposażenie centrów kultury wiejskiej w sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców

Przykłady: Warsztaty, konkursy dla mieszkańców z zakresu lokalnej kultury, historii, zwyczajów, zakup mebli, sprzętu AGD, RTV, nagłośnienia, sprzętu i wyposażenia służącego animacji itp.

Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020, w tym:

 • Strony internetowe dotyczące obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta
 • Publikacje dotyczące obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta
 • Kampanie społeczne skierowane do mieszkańców

Przykłady: przygotowanie i uruchomienie strony/portalu www, wydawnictwa dotyczące historii, kultury poszczególnych miejscowości, gmin, publikacje dotyczące działalności poszczególnych organizacji, kampanie informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę  i świadomość mieszkańców na tematy ważne dla poszczególnych miejscowości, gmin.


Kto może skorzystać z pomocy?

jednostka sektora finansów publicznych (gmina, powiat, biblioteka, ośrodek kultury itp.), organizacja pozarządowa, parafia, osoba fizyczna

Uwaga!

Wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej


Wysokość i poziom pomocy?

Wartość jednego zadania nie może być niższa niż 5 tys. zł i wyższa niż 50 tys. zł. Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów.

Limit pomocy na jednego grantobiorcę w okresie realizacji LSR wynosi 100 tys. złotych w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD.

Pomoc na realizację operacji w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych grantu.


Koszty kwalifikowalne do przyznania refundacji.

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowanie lokalnego dziedzictwa – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów
 7. podatku od towarów i usług (VAT),

Powyższe koszty nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR

Wszystkie koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Uwaga!
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.


Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów) chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 5. podmiot ten wykaże, że:

a)      posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,

lub

b)     posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

Lp.

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1.

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować

10

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować

0

2.

Zasięg oddziaływania projektu

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców z  całego obszaru objętego LSR

10

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców jednej gminy obszaru objętego LSR

5

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców  jednej miejscowości obszaru objętego LSR

0

3

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10


Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5


Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

4

Innowacyjny charakter projektu*

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny


0

5.

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

5

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

0

6.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

5

Wnioskodawca złożył wniosek bez  korzystania z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -   55
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego III.1  wynosi -  14

* Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego III.1 ROZWOJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych 

Wniosek o powierzenie grantu (WoPG) (kliknij aby pobrać)

 1. Załącznik  nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania
 2. Załącznik nr 9a - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych 
 3. Załącznik nr 9b - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych
 4. Załącznik nr 13 – Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie
 5. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej
 6. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa o powierzenie grantu

 1. Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania
 2. Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie zadanie trwale związane z nieruchomością

Wniosek o rozliczenie grantu (WoRG)(kliknij aby pobrać)

 1. Załącznik nr 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD
 2. Załącznik nr 3 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione w ramach zadania koszty kwalifikowalne wraz z potwierdzeniem zapłaty - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD
 3. Załącznik nr 4 Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD
 4. Załącznik nr 10 Oświadczenie Beneficjenta o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/20134 z dnia 17 grudnia 2013 r. - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD
 5. Załącznik nr 11 Karta rozliczenia zadania (dotyczy kampanii społecznych oraz programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskiej) - oryginał lub kopia sporządzona na formularzu udostępnionym przez LGD

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (kliknij aby pobrać)

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 2. Kwestionariusz osobowy Członka Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD
 3. Rejestr interesów Członków Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD
 4. Zobowiązanie do bezstronności i poufności 
 5. Oświadczenie o braku bezstronności w ocenie operacji
 6. Karta oceny wstępnej grantu
 7. Karta oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru
 8. Karta ustalenia kwoty wsparcia
 9. Wniosek o powierzenie grantu
 10. Umowa o powierzenie grantu
 11. Wniosek o rozliczenie grantu
 12. Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium


Harmonogram naborów na operacje z zakresu ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Termin: II półroczne 2017 roku oraz I półrocze 2020 roku, II półrocze 2021

Limit środków: 244 tys. zł, 356 tys. zł oraz 300 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 05.03.2018 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań).

NABÓR 1/2018/G (zwiększenie aktywności w centrach kultury wiejskiej poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz zakup wyposażenia)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)

NABÓR 2/2018/G (wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


Protokół z posiedzenia Rady z dnia 08.07.2020 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy, przebieg i wyniki głosowań).


NABÓR 1/2020/G (wyposażenie centrów kultury wiejskiej, programy aktywności)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


NABÓR 2/2020/G (wsparcie organizacji pozarządowych)

Lista oceny wstępnej(zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)


[AKTUALIZACJA 27.07.2020 r.] Informujemy, że wyniki oceny Rady w zakresie wniosków złożonych w naborze 1/2020/G i 2/2020/G opublikowane dnia 14 lipca 2020 r. na naszej stronie są wynikami ostatecznymi.