PODEJMOWANIE DZ. GOSP.
Drukuj

Ogłoszenia o naborach:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016 (kliknij aby zobaczyć informacje o naborze) NABÓR ZAKOŃCZONY!!


Podstawowe informacje na dotyczące zakresu pomocy, rodzaju wnioskodawców, warunków przyznania pomocy

Na co można otrzymać pomoc?

 • Inwestycje umożliwiające podjęcie własnej działalności gospodarczej

Przykłady: zakup wyposażenia,  zakup sprzętu komputerowego
i  oprogramowania,  zakup maszyn, remont połączony z modernizacją budynków.

Kto może skorzystać z pomocy?

Podmiot nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, który nie wykonuje i w ostatnich 24 miesiącach przed złożeniem wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podmiot może ubiegać się o pomoc jeżeli dotychczas nie została mu ona przyznana na operację w tym zakresie (podejmowanie działalności gospodarczej).

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
•    działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
•    górnictwo i wydobywanie;
•    działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
•    przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
•    wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
•    produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
•    produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
•    produkcja metali;
•    produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
•    transport lotniczy i kolejowy;
•    gospodarka magazynowa.

Wysokość, poziom i forma pomocy?

Pomoc wypłacana na zasadzie premii (w formie płatności ryczałtowej), a jej wysokość waha się w zależności od rodzaju podejmowanej działalności:

1)     Działalność produkcyjna - 100 000 zł

2)     Działalność usługowa w zakresie:

 • budownictwo
 • informacja i komunikacja
 • zakwaterowanie i gastronomia
 • kultura, rozrywka i rekreacja

-        80 000 zł

3)     Działalność usługowa w pozostałym zakresie - 50 000 zł

UWAGA!

Wypłata środków następuje w 2 etapach:

Pierwsza transza - 80% płatne z góry (po złożeniu wniosku o I płatność) jeżeli:

 • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności,
 • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

Druga transza 20% po zakończeniu operacji, zrealizowanej zgodnie z biznesplanem.


Działalność gospodarczą należy prowadzić przez okres co najmniej 2 lat od dnia wypłaty środków.
Po upływie co najmniej 2 lat od dnia przyznania pomocy podmiot, który uzyskał pomoc na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się o pomoc na jej rozwój.

Uwaga:

Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia, co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.


Koszty kwalifikowalne

 1. ogólne,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT).

 Pozostałe warunki przyznania pomocy

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR (w tym miasto Strzyżów),  chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

       7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.


Kryteria wyboru – jakie projekty będą preferowane przy wyborze przez LGD?

1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu    

 • Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności    10
 • Wnioskodawca posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu planowanej działalności    5
 • Wnioskodawca nie posiada udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiedniego do przedmiotu planowanej działalności    0

2. Ilość utworzonych miejsc pracy

 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) co najmniej 2 etaty    15 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) co najmniej 1 etat     10 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie (bez samo zatrudnienia) mniej niż 1 etat     5 pkt.
 • W wyniku realizacji projektu powstanie jedynie samozatrudnienie    0 pkt.


3. Walka z bezrobociem i promowanie przedstawicieli grup defaworyzowanych* ujętych w LSR        

 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną i przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych     10 pkt.
 • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną i nie jest przedstawicielem jednej z grup defaworyzowanych    5 pkt.
 • Wnioskodawca nie jest osobą bezrobotną 0 pkt.


4 .Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany    

 • Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)    10 pkt.
 • Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)    5 pkt.
 • Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców    0 pkt.


5. Innowacyjny** charakter projektu    

 • Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego    15 pkt.
 • Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR    10 pkt.
 • Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany    5 pkt.
 • Projekt nie jest innowacyjny    0 pkt.


6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

 • Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    5 pkt.
 • Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru    0 pkt.


*Grupy defaworyzowane – osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP).

** Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych.


Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów – 65

Minimum punktów przy wyborze operacji do dofinansowania – 17


Formularze wniosków na operacje w ramach celu szczegółowego II.2 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Harmonogram naborów na operacje z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin: II półroczne 2016 roku oraz I półrocze 2019 roku

Limit środków: 900 tys. zł oraz 520 tys. zł


Wyniki naborów na operacje z zakresu PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYNIKI NABORU NR 1/2016


Listy dotyczące pierwotnej oceny

Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) - PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z WEZWANIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZEKAZANEGO PISMEM Z DNIA 13.01.2017 r.


Listy dotyczące rozpatrywanych protestów

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW od oceny i wyboru operacji z dnia 16.01.2017 r.

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy - PO PONOWNEJ OCENIE OPERACJI  których protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia 28.03.2017 r.


Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.12.2016 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.01.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10.02.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 28.03.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)

 


Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama