Drukuj

Załącznik do Uchwały Nr 7/VI/2023/WZC

Walnego Zebrania Członków

Czarnorzecko-Strzyżowskiej

Lokalnej Grupy Działania

z dnia 02.06.2023 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, zwane dalej Stowarzyszeniem lub LGD, jest partnerstwem trójsektorowym w skład, którego wchodzą przedstawiciele lokalnych grup interesów społeczno-gospodarczych reprezentujących interesy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, o celach nie zarobkowych, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1)      opracowanie, aktualizacja i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  zwanej dalej „LSR” dla obszaru tworzącego Lokalną Grupę Działania, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

2)      inicjowanie działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego,

3)      wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR,

4)      promocję obszarów wiejskich objętych LSR,

5)      mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR w tym  ich czynnego udziału w opracowaniu i realizacji LSR,

6)      upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich objętych LSR,

7)      pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania działalności LGD.

2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.§ 2

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki, oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest: Strzyżów.

§ 4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozporządzenia 2021/1060 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej; Ustawy ZFŚE – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027; Ustawy PS WPR – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, innych aktualnych aktów prawnych, przepisów regulujących funkcjonowanie i realizację lokalnych strategii rozwoju dla lokalnych grup działania  oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą do realizacji LSR.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Obszar Stowarzyszenia obejmuje gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1)      organizowanie i finansowanie:

a)      przedsięwzięć o charakterze informacyjnym  lub szkoleniowym,  w tym seminariów, szkoleń, konferencji lub konkursów,

b)      imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, oraz aktywnych form wypoczynku promujących teren,

c)      działalności, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

-        opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów,

-        opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

-        tworzenie stron internetowych,

-        przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

-        komunikację bezpośrednią przy użyciu przyjaznych dla odbiorcy form komunikacji

2)      prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR,

3)      współpracę i wymianę doświadczeń zarówno między członkami LGD jak i podmiotami zewnętrznymi, w tym z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

4)      prowadzenie innych działań przewidzianych w przepisach dla Lokalnej Grupy Działania,

5)      prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

6)      zapewnienie odpowiednich kwalifikacji ekonomicznych oraz administracyjnych niezbędnych do gospodarowania środkami publicznymi m.in. poprzez współpracę
z podmiotami i osobami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi, zaangażowanie osób posiadających doświadczenie zawodowe w tym zakresie, szkolenia, kursy.

§ 7

Stowarzyszenie realizując swój cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8

Realizując swój cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1)      spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,

2)      działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

3)      złoży deklaracje członkowską.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustanowionych w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych, która:

1)   działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

2)   działa na obszarze którego dotyczy LSR

3)   złoży deklarację członkowską, ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną
w LGD

§ 10

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)      propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2)      przestrzegać postanowień Statutu,

3)      opłacać składki członkowskie,

4)      brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)      składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3)      brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym.

§ 12

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1)      złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2)      wykluczenia przez Zarząd:

-        za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

-        z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3)      śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.§ 13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1)      złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2)      wykluczenia przez Zarząd,

a)      za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b)      z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3)      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1)      składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2)      brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych w władz.

§  14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna,

4)      Rada.

2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów Stowarzyszenia.

1)      Członek Rady nie może pełnić funkcji w  żadnym innym organie Stowarzyszenia i nie może być zatrudniony w Biurze LGD.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata i kończy się na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w roku  w którym mija 4 lata od wyboru danego organu.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem § 17  ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W  przypadku Walnego Zebrania Członków i nie spełnienia warunku liczebności, o którym mowa w ust. 1, zebranie Walnego Zebrania Członków odbywa się w drugim terminie tego samego dnia po upływie pół godziny i jest ważne, a jego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę istniejących potrzeb, jednak co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad poprzez informację na stronie internetowej Stowarzyszenia, pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

1.1. W wyjątkowych sytuacjach termin powiadamiania o obradach określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)      uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2)      ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

3)      wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,

5)      udzielanie absolutorium Zarządowi,

6)      uchwalanie Statutu i jego zmian,

7)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8)      podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,

10)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

11)  przyjmowanie projektu LSR wraz z załącznikami opracowanego przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał zmieniających LSR, w całości lub w części spraw, które nie są objęte kompetencją Zarządu,

12)  opiniowanie propozycji dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie obowiązujących przepisów,

13)  uchwalanie Regulaminu rady, jako organu decyzyjnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 18

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i od 5 do 9 członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą Członkowie Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu należy:

1)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)      opracowywanie i przedkładanie do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków LSR wraz załącznikami, oraz podejmowanie samodzielnych Uchwał zmieniających:

- LSR w zakresie wynikającym z wezwań Urzędu Marszałkowskiego oraz  zmian w obowiązujących przepisach prawa,

- załączniki do LSR,

- ponadto podejmowanie uchwał w sprawie zmian do umów zawieranych przez Zarząd   z Samorządem Województwa a dotyczących wdrażania LSR

7)      przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanych w ramach LSR,

8)      powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

9)      ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

10)  ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,

11)  uchwalanie i zmiana procedur wybory operacji, procedur ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji,

12)  zmiana planu komunikacji z lokalną społecznością,

13)  podejmowanie uchwał o utracie członkowstwa w LGD,

14)  wykonywanie innych działań wymaganych przepisami prawa, związanych z realizacją LSR.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2)      składnie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3)       występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4)      dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 20

1. Rada składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i od 5 do 11 członków Rady wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele lokalnych grup interesu sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego z zastrzeżeniem, iż żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji przez Radę.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu z uwzględnieniem  ust. 2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Przewodniczący Rady, Zastępca lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Do zadań Rady należy:

1)      wybór operacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,  oraz

2)      ustalenie kwoty wsparcia

6.1 Szczegółowy tryb wyboru operacji  o których mowa w ust.6 regulują odpowiednie procedury i regulaminy.

7. Wszystkim podmiotom ubiegającym się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR przysługuje możliwość wniesienia protestu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji LSR.

§ 21

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.


Rozdział V

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd


§ 23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku StowarzyszeniaStrzyżów, dnia 02.06.2023 r.        PRZEWODNICZĄCY WZC


                                                   Marek Śliwiński