Drukuj


Załącznik do Uchwały Nr 01/V/2016/WZC
Walnego Zebrania Członków
Czarnorzecko-Strzyżowskiej
Lokalnej Grupy Działania
z dnia 16.05.2016 r.STATUT STOWARZYSZENIA
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1.    Stowarzyszenie o nazwie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach nie zarobkowych, w skład, którego wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, funkcjonującym jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanych dalej „przepisami EFRROW”, mającymi na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1)    opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), dla obszaru tworzącego Lokalną Grupę Działania,
2)    opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej,
3)    wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
4)    promocję obszarów wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
5)    mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
6)    upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
2.    Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.


§ 2


Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.


§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest: Strzyżów, ul. Przecławczyka 5.


§ 4


1.    Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz. 427), Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.378), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487)
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

§ 5


1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.    W obecnym stanie organizacyjnym deklarację do opracowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania złożyły następujące gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.
3.    Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia


§ 6


Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1)    organizowanie i finansowanie :
a)    przedsięwzięć o charakterze informacyjnym  lub szkoleniowym,  w tym seminariów, szkoleń, konferencji lub konkursów,
b)    imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, oraz aktywnych form wypoczynku promujących teren,
c)    działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
    opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów,
    opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
    tworzenie stron internetowych,
    przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2)    prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
3)    współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
4)    prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w przepisach EFRROW.
§ 7
Stowarzyszenie realizując swój cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
§ 8
Realizując swój cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia


§ 9


1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1)    spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2)    działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
3)    złoży deklaracje członkowską.
2.    Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustanowionych w trybie przewidzianym w przepisach szczególnych.
§ 10
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 11


1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1)    propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego projektu,
2)    przestrzegać postanowień Statutu,
3)    opłacać składki członkowskie,
4)    brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3)    brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4)    wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§ 12


Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1)    złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2)    wykluczenia przez Zarząd:
    za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
    z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3)    śmierci.


§ 13


1.    Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2.    Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1)    złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2)    wykluczenia przez Zarząd,
a)    za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b)    z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
3)    likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3.    Członkowie wspierający mają prawo:
1)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2)    brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych w władz.


§ 14


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15


1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Rada.
2.    Nie można być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów Stowarzyszenia.
1)    Członek Rady nie może pełnić funkcji w  żadnym innym organie Stowarzyszenia i nie może być zatrudniony w Biurze LGD.
3.    Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata.


§ 16


1.    Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    W przypadku nie spełnienia warunku liczebności, o którym mowa w ust. 1, zebrania władz Stowarzyszenia, w tym Walne Zebranie Członków odbywają się w drugim terminie tego samego dnia po upływie pół godziny i są ważne, a ich uchwały są prawomocne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.


§ 17


1.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę istniejących potrzeb, jednak co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2.    W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)    uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)    ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
3)    z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 i § 20 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
5)    udzielanie absolutorium Zarządowi,
6)    uchwalanie zmian Statutu,
7)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8)    podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
10)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11)    przyjmowanie projektu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) opracowanego przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał zmieniających strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w całości lub w części spraw, które nie są objęte kompetencja Zarządu,
12)    opiniowanie propozycji dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów EFRROW.
13)    uchwalanie Regulaminu rady, jako organu decyzyjnego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
5.    Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.


§ 18


1.    Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i od 5 do 9 członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.    Zarząd składa się z członków Stowarzyszenia, przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn.
3.    Do kompetencji Zarządu należy:
1)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3)    kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,
4)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5)    ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)    opracowywanie i przedkładanie do przyjęcia przez Walne Zebranie Członków strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), oraz podejmowanie samodzielnych Uchwał zmieniających strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), w zakresie spraw objętych:
    procedurami wyboru i oceny operacji,
    procedurami ustalenia lub zmiany kryteriów wyboru operacji,
    procedurami wyboru i oceny grantobiorców,
    procedurami ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców,
    budżetem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
    załącznikami do strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
ponadto podejmowanie uchwał w sprawie zmian do umów zawieranych przez Zarząd z Samorządem Województwa a dotyczących wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
7)    przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanych na podstawie przepisów EFRROW,
8)    powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
9)    ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
10)    ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.
4.    Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§ 19
1.    Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2)    składnie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4)    dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości


§ 20


1.    Rada składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i od 5 do 11 członków Rady wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.    Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie
z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu;
3.    Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4.    Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu przy zachowaniu parytetu ustalonego w ust. 2.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5.    Przewodniczący Rady, Zastępca lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6.    Do zadań Rady należy:
1)    wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, o którym mowa w § 4 ust.1, oraz
2)    ustalenie kwoty wsparcia.
7.    Wszystkim podmiotom ubiegającym się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przysługuje możliwość wniesienia protestu, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.


§ 21


W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.


Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22


1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.    Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.


§ 23


1.    Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Strzyżów, dnia 16.05.2016 r.                       PRZEWODNICZĄCY WZC

                                                         Jerzy Moskwa
Wersja do pobrania TUTAJ