Geneza Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj

Geneza stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD sięga roku 2004, w którym rozpoczęto rozmowy na temat utworzenia partnerstwa obejmującego we wstępnej fazie obszar Powiatu Strzyżowskiego. Głównym powodem, jaki stał się podstawą do myślenia na temat konieczności zrzeszenia się jednostek samorządu terytorialnego (jst) była konieczność uporządkowania wiodących dziedzin życia na obszarach wiejskich w tym: ochronę środowiska naturalnego, politykę przestrzenną, kulturowo - oświatową oraz uwzględnienie turystycznych wymogów i oczekiwań stawianych przed tym terenem. Pierwotnym zamiarem było powołanie grupy osób - liderów na poszczególnych wsiach wchodzących w skład Gminy Strzyżów, którzy swoją pracą działają na rzecz lokalnej społeczności. W roku 2005 odbyło się  kilkanaście wspólnych spotkań, podczas których najczęściej był poruszany problem wspólnych działań, które umożliwią lepszą i kompleksową realizację projektów na obszarach wiejskich.

W grudniu 2004 r. Gmina Strzyżów jako jednostka wiodąca w Powiecie Strzyżowskim przygotowała wniosek do programu LEADER+ ubiegając się o dofinansowanie działań związanych ze sformalizowaniem działań partnerstwa, rozszerzeniem jego składu osobowego o podmioty spoza działalności publicznej.

W lutym  2006 roku udało się zarejestrować partnerstwo w formie stowarzyszenia Wiejska  Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie. Początkowo w skład LGD wchodziło 30 członków z terenu  14 wsi gminy Strzyżów. Następnie rozpoczęły się prace nad opracowaniem wspólnych pomysłów dla całego obszaru LGD w formie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w ramach II schematu Pilotażowego Programu Leader +. W tym celu  w każdej miejscowości odbyły się po trzy spotkania z przedstawicielami 3 sektorów, gdzie wspólnie wypracowywano pomysły do ZSROW.

Od czerwca 2007  roku Partnerstwo LGD zaczęło wdrażać swoje wypracowane przedsięwzięcia na obszarze LGD w ramach projektu ,,Wykorzystanie potencjału wsi dla poprawy życia jej mieszkańców” - system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Wiejskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie.

W październiku 2007 roku Wiejska Lokalna Grupa Działania poszerzyła swój skład o 5 nowych gmin członkowskich: Wiśniową, Frysztak, Wojaszówkę, Krościenko Wyżne oraz Korczynę. Ponadto gmina Strzyżów, która wcześniej mogły być jedynie członkiem wspierającym stała się na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich członkiem zwykłym LGD.

W dniu 30 października 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Wiejskiej Lokalnej Grupy Działania. Jednym z punktów obrad była zmiana Statutu Wiejskiej Lokalnej Grupy Działania wskutek rozszerzenia Lokalnej Grupy Działania.

Na podstawie podjętych uchwał została zmieniona nazwa Stowarzyszenia z Wiejskiej Lokalnej Grupy Działania na Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania oraz podjęto działania zmieniające Statut Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.