Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków z naboru 1/2021 i 2/2021 Drukuj
piątek, 16 lipca 2021 09:01

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 1/2021 i 2/2021, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: TWORZENIE I ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH I TWORZENIE SIECI W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, zgodnie z zapisami  §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 23.07.2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjno- bankietowej DK Sokół w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 1/2021 i 2/2021.
 6. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 1/2021.
 7. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 1/2021.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 1/2021.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 1/2021.
 10. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 6-9 programu) w sprawie naboru 2/2021
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.


Z poważaniem,

.………….…………………………

Przewodniczący Rady

Waldemar Góra