Projekt grantowy 4 Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Programy aktywności dla mieszkańców oraz  zakup wyposażenia do centrów kultury wiejskiej szansą na rozwój aktywności społeczności lokalnej

mająca na celu, wzrost aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, poprzez wyposażenie 11 centrów kultury wiejskiej oraz przeprowadzenie 4 programów aktywności społecznej realizowanych poprzez: szkolenie w zakresie nauki gry w szachy, szkolenie z pierwszej pomocy,  zakup regionalnych strojów ludowych, wydanie i promocję publikacji,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 08.12.2020 r. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zawarła
z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego
pn. „Programy aktywności dla mieszkańców oraz  zakup wyposażenia do centrów kultury wiejskiej szansą na rozwój aktywności społeczności lokalnej”.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Projekt obejmuje realizacje 12 zadań, które  zakładają realizację programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskich oraz wyposażenie centrów kultury wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców.

 

Wnioskowana kwota pomocy: 273 970 zł (z umowy przyznania pomocy)

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD:

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko- Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.1 Zwiększenie aktywności w centrach kultury wiejskiej poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz  zakup wyposażenia