Projekt grantowy 3 Drukuj

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Działalność organizacji pozarządowych szansą na rozwój aktywności społecznej

mająca na celu rozwój aktywności społecznej na obszarze LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD poprzez realizację 4 wydarzeń - kampanii społecznych oraz wydanie 5 publikacji,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 18.11.2020 r. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zawarła
z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego
pn.Działalność organizacji pozarządowych szansą na rozwój aktywności społecznej”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin: Strzyżów i Wiśniowa które, zakładają: wydanie publikacji dotyczących obszaru LSR lub działalności beneficjenta jak i przeprowadzenie kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców LSR, zwiększających wiedzę i świadomość mieszkańców na tematy ważne dla poszczególnych miejscowości, gmin.

 

Wnioskowana kwota pomocy: 81 957 zł (z umowy przyznania pomocy)

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD:

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko- Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020