Posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 Drukuj
piątek, 22 listopada 2019 08:38

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019 przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania  dnia 29.11.2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonych naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019.
 6. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 3/2019.
 7. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 3/2019.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 3/2019.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 3/2019.
 10. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 6-9 niniejszego programu) w sprawie naborów nr 4/2019, 5/2019 i 6/2019.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady

Waldemar Góra