Drukuj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz zakup wyposażenia w centrach kultury wiejskiej

mająca na celu, wzrost aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, poprzez realizację 4 programów aktywności społecznej oraz wyposażenie 8 centrów kultury wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 30.10.2018 r. Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz zakup wyposażenia w centrach kultury wiejskiej”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje realizacje 9 zadań, które  zakładają realizację programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskich oraz wyposażenie centrów kultury wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalna mieszkańców.

Wnioskowana kwota pomocy: 162 000 zł (z umowy przyznania pomocy)

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD:

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko- Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.1 Zwiększenie aktywności w centrach kultury wiejskiej poprzez realizację programów aktywności społecznej oraz  zakup wyposażenia