Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 19:52

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016 

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

działające na terenie gmin: 

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 23 listopad do 9 grudzień 2016 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD, 
ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów w wysokości:

1)      300 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 3 etatów,

2)      200 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 2 etatów,

3)      100 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 1 etatu,

- nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych


III. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji dotyczy ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z póź. zm.)

Zakres ten realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny II. Podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej.

Cel szczegółowy II.1 Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez rozwój działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie II.1.1 Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.


IV. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR
II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej
Cel szczegółowy LSR
II.1. Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie
II.1.1. Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
Wskaźniki
Lp.                            
Jedn. miary   

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.
Liczba przedsiębiorstw, które rozwiną swoją działalności szt.
12
0
6
6


V. Warunki udzielenia wsparcia.

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 3 lata

15


Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 1 rok

10


Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem krócej niż 1 rok

5

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym projektem

0

2

Ilość utworzonych miejsc pracy

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 3 etaty, ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum

20

W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 2 etaty, ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum

15


W wyniku realizacji projektu powstanie więcej niż 1 etat, ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum

10


W wyniku realizacji projektu powstanie 1 etat, ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum

5


W wyniku realizacji projektu nie powstanie nowy etat, ponad wymagane rozporządzeniem i LSR minimum

0

3

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10


Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500
a 1500
mieszkańców (włącznie)

5


Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

4

Wkład własny wnioskodawcy

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego powyżej 30%

15


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego powyżej 20%

10


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego powyżej 10%

5


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego poniżej 10%

0

5

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15


Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny


0

6

Potencjał przedsiębiorstwa w zakresie eksportu produktów i usług

Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z poza obszaru objętego LSR

10


Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z obszaru objętego LSR

5


Wnioskodawca będzie sprzedawał swoje produkty lub usługi głównie podmiotom z gminy, w której prowadzi działalność gospodarczą

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi - 85

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25 % maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.1  wynosi – 21


VII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz wszystkich kryteriów wyboru operacji.


VIII. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Czarnorzecko Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl (TUTAJ plik )


IX. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 1 300 000 zł (słownie: jeden milion i trzysta tysięcy złotych).


X. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia, jak również opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl (kliknij aby wejść na stronę na której znajdują się formularze wniosków)

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru:

Formularze wniosków

LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 21.10.2016 r.)

Procedury wyboru i oceny operacji
(obowiązujące od 21.10.2016 r.)

Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 21.10.2016 r.)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 07.07.2016 r.)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 07.07.2016 r.)