Lokalna Strategia Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj

LSR jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW).


Podstawą powstania LSR były szerokie konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. W trakcie tych konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego Czarnorzecko- Strzyżowską LSR.


  Obszar objęty LSR 

  Lokalna Strategia Rozwoju realizowana jest przez Czarnorzecko- Strzyżowską Lokalną Grupę Działania na terenie sześciu gmin, zajmujących łączny obszar 506,20 km


  Poszczególne gminy różnią się pod względem zajmowanej powierzchni. Największą gminą jest gmina Strzyżów (140,23 km2), następnie gmina Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka, Korczyna oraz Krościenko Wyżne.....................................................

  Pod względem administracyjnym 5 gmin analizowanego obszaru są gminami wiejskimi, natomiast szósta  gmina Strzyżów jest gminą miejsko-wiejską. Gminy będące członkami LGD wchodzą w skład powiatu strzyżowskiego (Strzyżów, Frysztak Wiśniowa)  i krośnieńskiego (Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne).

  Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, z uwagi na fakt, ze gminy łączy Czarnorzecko- Strzyżowski Park Krajobrazowy.

  Podstawowe informacje o gminach:

  Lp.

  Gmina

  Jednostka administracyjna

  Liczba mieszkańców

  Powierzchnia           w km2

  typ gminy

  powiat

  1.

  Strzyżów


  miejsko- wiejski

  strzyżowski

  20 925

  140,23

  2.

  Wiśniowa


  wiejska

  strzyżowski

  8 305

  83,40

  3.

  Frysztak

  wiejska

  strzyżowski

  10 524

  90,51

  4.

  Wojaszówka

  wiejska

  krośnieński

  9 202

  83,40

  5.

  Korczyna

  wiejska

  krośnieński

  11 031

  92,44

  6.

  Krościenko Wyżne

  wiejska

  krośnieński

  5 532

  16,33

  RAZEM

  65 519

  506,20