Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków złożonych w naborze 4/2020 Drukuj
poniedziałek, 12 października 2020 09:31

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 4/2020 przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata  2014-2020, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania  dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 4/2020.
 6. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.
 7. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady

Waldemar Góra