Drukuj
czwartek, 27 lutego 2020 09:44

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020/G

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

ogłasza nabór

WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej
w ramach przedsięwzięcia:


III.1.2 WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI ICH CELÓW STATUTOWYCH ZGODNYCH Z PROW NA LATA 2014-2020


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków o powierzenie grantu:

Termin składania wniosków: od 20 marzec 2020 r. do 3 kwiecień 2020 r. (do godz. 15:00). O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.


Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD,  ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.


Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zakres tematyczny realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko-Strzyżowskim

Cel szczegółowy III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie III.1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020

Powyższy zakres tematyczny dotyczy §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.) tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.


III. Kto może ubiegać się przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego.

O pomoc mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne (w tym min.: gminy, biblioteki, muzea, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, parafie),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

- na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu.

Uwaga!

Wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej


IV. Forma i wysokość wsparcia grantobiorców.

Pomoc w formie refundacji w wysokości do 50 000 zł o intensywności do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga!

Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego oraz wysokość  pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Uwaga!

Zakładany termin realizacji zadań przez Grantobiorców:  do czerwca 2021 roku.


V. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki w ramach projektu grantowego.

Cel ogólny LSR

III. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości  i aktywności społecznej zmierzające do budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z obszarem Czarnorzecko-Strzyżowskim

Cel szczegółowy LSR

III.1. Rozwój aktywności społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

III.1.2 Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ich celów statutowych zgodnych z PROW na lata 2014-2020

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika (zadania) ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1.

Liczba stron internetowych lub publikacji dotyczących obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta

szt.

12

7

5

0

2.

Liczba kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców

szt.

6

2

4

0

WSKAŹNIKI REZULTATU

3.

Zwiększenie o 5% liczby członków w organizacjach pozarządowych, które otrzymają wsparcie w ramach przedsięwzięć LSR

4.

Liczba organizacji pozarządowych i osób fizycznych z obszaru objętego LSR, które po raz pierwszy skorzystają ze środków programu LEADER4


VI. Warunki udzielenia wsparcia.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym oraz planowanymi do osiągnięcia wskaźnikami, które zostały wskazane w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1.

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować

10

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować

0

2.

Zasięg oddziaływania projektu

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców z  całego obszaru objętego LSR

10

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców jednej gminy obszaru objętego LSR

5

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do odbiorców  jednej miejscowości obszaru objętego LSR

0

3

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10


Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5


Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

4

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny


0

5.

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

5

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

0

6.

Wnioskodawca korzystał

z doradztwa w

zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

5

Wnioskodawca złożył wniosek bez korzystania z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -   55

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego III.1  wynosi -  14


VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

 1. Oświadczenie potwierdzające potencjał Wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD do pobrania TUTAJ - dotyczy kryterium wyboru nr 1.
 2. Informacja Wnioskodawcy o zasięgu oddziaływania i innowacyjności projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD do pobrania TUTAJ - dotyczy kryteriów wyboru nr 2 i nr 4.
 3. Wniosek o powierzenie grantu złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników - do pobrania TUTAJ – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru nr 1-5.

Oceny kryterium wyboru  nr 6 dokonuje się na podstawie kart udzielonego doradztwa, które znajdują się w dokumentacji LGD.


IX. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl (TUTAJ)


X. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).


XI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzeniu grantu.

Formularze wniosków o powierzenie grantu, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o powierzenie grantu dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl (TUTAJ)

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru znajdując się TUTAJ

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach LGD stan na 31.12.2013 r.