Lokalne Grupy Działania podpisały umowy ramowe Drukuj

23 maja 2016 roku zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a 28 Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa podkarpackiego

, które w grudniu ubiegłego roku złożyły wnioski o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Spośród LSR złożonych w konkursie, 26 będzie współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz 2 LSR współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020). W ramach zawartych umów LGD będą dysponowały kwotą niemal 239 mln złotych na realizację celów zawartych w strategiach.


W obecnej perspektywie finansowej LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa podkarpackiego i skupiają łącznie 1 524 661 mieszkańców.


Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.


Rola LGD w tej perspektywie będzie bardziej znacząca ze względu na zadania, jakie zostały im przypisane, tj. przeprowadzanie naborów, wybór projektów, podpisywanie umów, ustalanie kwoty wsparcia oraz sprawozdawczość i monitoring.


Budżet poszczególnych LGD jest zróżnicowany i zależy od liczby ludności zamieszkałej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Kwota pomocy wynosi od blisko 6 mln zł do ponad 13 mln zł. Środki te będą finansowały inicjatywy przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, parafii i mieszkańców.


Czarnorzecko-Strzyżowska LGD posiada budżet 9 009 000 zł, w tym 7 200 000 zł na  realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023. Pierwsze nabory wniosków już w III kwartale 2016 roku.

W menu PROW 2014-2020 znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowej LSR

Oprac. Anna Bełch

Źródło: http://www.prow.podkarpackie.pl,

http://www.gospodarkapodkarpacka.pl