Posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze 12/2019 Drukuj
środa, 12 czerwca 2019 07:48

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 12/2019, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 19.06.2019 r. (środa) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 12/2019.
 6. Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.
 7. Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Rady

Waldemar Góra

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 12/2019, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata
2014-2020 w zakresie: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zgodnie z zapisami
§20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania
zapraszam Pana na posiedzenie Rady Decyzyjnej, które odbędzie się dnia 19.06.2019 r. (środa) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

3.       Zatwierdzenie porządku obrad.

4.       Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia Rady.

5.       Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków nr 12/2019.

6.       Omówienie i ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.

7.       Omówienie i ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.

8.       Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.

9.       Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.

10.   Wolne głosy, wnioski i zapytania.

11.   Zakończenie posiedzenia.

 

Zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji w załączniku przekazuję listę wniosków złożonych w zakończonych naborach oraz ich streszczenia (Karty operacji). Proszę o wstępne zapoznanie się z nimi i przygotowanie ewentualnych pytań. Ponadto przypominam, że zgodnie z §8 wymienionej procedury członkowie Rady mają możliwość wglądu w Biurze LGD do wszystkich materiałów i dokumentów związanych z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Proszę również o niezawodne przybycie na posiedzenie, a w razie niemożności wzięcia w nim udziału o telefoniczne lub pisemne zawiadomienie mnie o tym, poprzez Biuro LGD.

 

 

                   Z poważaniem,

 

            .………….…………………………                                               

               Przewodniczący Rady       

                    Waldemar Góra