Drukuj
czwartek, 10 sierpnia 2017 11:43

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017


Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.3 Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki w ramach przedsięwzięcia:


I.3.1 ZACHOWANIE, ODNOWA, OZNAKOWANIE LUB ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH LOKALNE DZIEDZICTWO HISTORYCZNE KRAJOBRAZOWE I PRZYRODNICZE


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 28 sierpień do 15 wrzesień 2017 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD, ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR, dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i geograficznych

Cel szczegółowy I.3. Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki

Przedsięwzięcie I.3.1 Zachowanie, odnowa, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów stanowiących lokalne dziedzictwo historyczne krajobrazowe i przyrodnicze

Powyższy zakres tematyczny dotyczy §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.) tj. zachowania dziedzictwa lokalnego.

III. Kto może ubiegać się przyznanie pomocy.
O pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby prawne (w tym min.: gminy, biblioteki, muzea, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, parafie),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

- na zasadach określonych w ww. Rozporządzeniu.

IV. Forma i wysokość wsparcia.

Pomoc w formie refundacji w wysokości do 150 000 zł o intensywności:
1)      70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
2)      90% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,
3)      63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Uwaga!

W przypadku podmiotu będącego jednostką sektora finansów publicznych maksymalna wysokość pomocy o jaką można się ubiegać wynosi 150 000 zł i jest równa wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego 63,63% (wkład EFRROW) zostanie Wnioskodawcy fizycznie wypłacona. Pozostała część (36,37%) stanowi wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych, nie jest wypłacana Wnioskodawcy, jednak obciąża limit środków wskazany w ogłoszeniu o naborze i budżet LSR.


V. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR, dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i geograficznych

Cel szczegółowy LSR

I.3. Poprawa stanu i zachowanie lokalnego dziedzictwa sprzyjającego rozwojowi turystyki

Przedsięwzięcie

I.3.1. Zachowanie, odnowa, oznakowanie lub zagospodarowanie terenu wokół obiektów stanowiących lokalne dziedzictwo historyczne krajobrazowe i przyrodnicze

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.

Liczba obiektów wpisanych do rejestru bądź ewidencji zabytków: zachowanych, odnowionych, oznakowanych lub wokół których zagospodarowano teren

szt.

6

0

6

0

2.

Liczba obiektów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe: zachowanych, odnowionych, oznakowanych  lub wokół których zagospodarowano teren

szt.

2

0

2

0VI. Warunki udzielenia wsparcia.

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji

10


Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji

5


Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji

0

2

Wkład własny Wnioskodawcy

Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego powyżej 30%

15


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego powyżej 20%

10


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego o 10% i więcej

5


Wkład własny jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem wkładu minimalnego poniżej 10%

0


3

Promocja walorów: historycznego, przyrodniczego, architektonicznego, kulturowego obszaru objętego LSR

Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4 walorów obszaru objętego LSR

20

Realizacja projektu przyczyni się do promocji
3 walorów obszaru objętego LSR

15


Realizacja projektu przyczyni się do promocji
2 walorów obszaru objętego LSR

10


Realizacja projektu przyczyni się do promocji

1 waloru obszaru objętego LSR

5


Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów obszaru objętego LSR

0


4

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10


Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5


Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

5

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -   70
Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego I.3  wynosi - 18


VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

1.   Oświadczenie potwierdzające potencjał Wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD dostępnym TUTAJ (plik ) i TUTAJ (plik ) - dotyczy kryterium wyboru nr 1.

2.   Informacja Wnioskodawcy o promocji walorów obszaru objętego LSR i innowacyjności projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD dostępnym TUTAJ (plik ) i TUTAJ (plik ) - dotyczy kryteriów wyboru nr 3 i nr 5.

3. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru nr 2,4.


IX. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajduje się TUTAJ (plik )


X. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).


XI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl.

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru:

Formularze wniosków

LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 21.10.2016 r.)

Procedury wyboru i oceny operacji
(obowiązujące od 21.10.2016 r.)

Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 21.10.2016 r.)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 07.07.2016 r.)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (obowiązujący od 07.07.2016 r.)

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach LGD stan na 31.12.2013 r.