Ogłoszenie o naborze pracownika DrukujOgłoszenie o naborze

Zarząd Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Pracownik ds. administracyjnych i EFS+


1.    Wymagania niezbędne:
1)    Wykształcenie wyższe
2)    Minimum 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę


2.    Wymagania dodatkowe:
1)    Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej lub związanej z realizacją projektów ze środków UE
2)    Znajomość procedur projektowych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS;
3)    Znajomość zagadnień związanych z RLKS
4)    Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excell) - znajomość obsługi drukarki i kopiarki, centrali telefonicznej,
5)    Prawo jazdy kat. B

3.    Wymagana wiedza specjalistyczna, znajomość:
1)    Statutu Stowarzyszenia,
2)    Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania,
3)    Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
4)    Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) – Priorytet 08
5)    Kodeksu postępowania administracyjnego,
6)    Kodeksu pracy,
7)    Wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych,

Ponadto kandydata powinna cechować:
Komunikatywność, elokwencja, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, sumienność, uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność i umiejętności organizacyjne.

4.    Warunki zatrudnienia
1)    Wymiar czasu pracy: pełen etat
2)    Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas próbny 3 miesiące/ umowa o pracę
3)    Miejsce pracy: biuro Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD – ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów

5.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    bezpłatne doradztwo dla podmiotów realizujących zadania w ramach LSR, w szczególności zadania grantowe w ramach FEP 2021-2027– Priorytet 08,
2)    przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEP 2021-2027– Priorytet 08
3)    organizacja zadań szkoleniowo-warsztatowych LGD, w tym w szczególności związanych z realizacją FEP 2021-2027– Priorytet 08
4)    rekrutacja beneficjentów do projektów, w tym w szczególności podmiotów realizujących zadania grantowe w ramach FEP 2021-2027– Priorytet 08
5)    przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zarządu LGD,
6)    opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
7)    prowadzenie systematycznego doradztwa dla beneficjentów i zainteresowanych realizacją LSR
8)    przyjmowanie wniosków wpływających do Biura w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, prowadzenie rejestrów,
9)    organizacja posiedzeń Rady, przygotowywanie niezbędnych materiałów objętych regulaminami
i procedurami,
10)    prowadzenie i nadzorowanie ścisłego przestrzegania procedur oceny i wyboru
11)    prowadzenie rejestru udzielonego doradztwa,
12)    sporządzanie dokumentacji z posiedzeń Rady i powiadomienie wnioskodawców o decyzjach Rady
13)    prowadzenie profilu LGD w mediach społecznościowych, w tym w szczególności na platformie Facebook

6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
5)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  i pełnej zdolności do czynności prawnych,
6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
7)    oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie (ul. Mostowa 2, III piętro) lub pocztą na adres: Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, 38-100 Strzyżów ul. Mostowa 2, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik ds. administracyjnych i EFS+ w Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania” w terminie do dnia 5 lipca 2024 r.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej LGD.


Za Zarząd

Marek ŚliwińskiInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania”. Posiadają Państwo prawo do:


  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)


Dane kontaktowe administratora danych:
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów.
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie w wersji pdf. dostępne TUTAJ