Walne Zebranie Członków Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj
piątek, 18 czerwca 2021 14:02

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 02.07.2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjno-bankietowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2  (II piętro).
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja Zarządu o stanie realizacji zadań przyjętych do wykonania w 2020 roku, w zakresie poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 5. Omówienie zadań ustalonych do zrealizowania w 2021 roku z uwzględnieniem spraw związanych z realizacją poddziałania 19.2, 19.3 i 19.4, objętych PROW na lata 2014-2020.
 6. Zapoznanie z treścią Uchwał podjętych przez Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i przedstawienie stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad złożonymi: sprawozdaniem i informacjami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w załącznikach do Umowy Ramowej w związku z chęcią pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację poddziałania 19.2 i 19.4,\
 • upoważnienia Zarządu LGD do dokonywania niezbędnych zmian we wszystkich załącznikach do Umowy Ramowej celem pełnego wykorzystania wolnych środków, oszczędności w ramach realizacji LSR,
 • przyjęcia sprawozdań dotyczących stanu realizacji LSR oraz bilansu zysków i strat,
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • wyboru Zarządu,
 • ustalenia zadań do realizacji w 2021 roku.

10. Wolne wnioski i zapytania, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.


Zarząd LGD