Drukuj
piątek, 04 czerwca 2021 15:26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:


Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka


informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr I.1: Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”, w ramach przedsięwzięcia:


I.1.3 TWORZENIE SIECI W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 21 czerwiec do 05 lipiec 2021 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.


Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD,  ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów (IV p. budynek Domu Kultury „Sokół”), w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR, dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i geograficznych

Cel szczegółowy I.1 Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”

Przedsięwzięcie I.1.3 Tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych

Powyższy zakres tematyczny dotyczy §2 ust. 1 pkt. 3) lit. b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.) tj. wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych,

Uwaga!

Pomoc na operację w ww. zakresie jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty
z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług. Porozumienie, o którym wyżej mowa, jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności:

1)      dane identyfikujące strony porozumienia

2)      opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją

3)      wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron;

4)      budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

III. Kto może ubiegać się przyznanie pomocy.

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, w tym prowadzące mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełniający warunki, o których mowa w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.).


IV. Forma i wysokość wsparcia.

Pomoc w formie refundacji w wysokości do 150 000 zł o intensywności nie wyższej  niż 70% kosztów kwalifikowanych. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.


V. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

I. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR, dzięki wykorzystaniu lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i geograficznych

Cel szczegółowy LSR

I.1 Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marką „Na weekend”

Przedsięwzięcie

I.1.3 Tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

szt.

3

2

1

0


VI. Warunki udzielenia wsparcia.

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.


VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1.

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować

10

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować


0

2.

Liczba odbiorców projektu

Projekt skierowany jest do więcej niż 10 tys. osób

15

Projekt skierowany jest do więcej niż 5 tys. osób

10

Projekt skierowany jest do więcej niż 1 tys. osób

5

Projekt skierowany jest do 1 tys. osób i mniej osób

0

3.

Wnioskowana kwota pomocy

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

5

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich złożonych w naborze operacji

0

4.


Promocja walorów: historycznego, przyrodniczego, architektonicznego, kulturowego obszaru objętego LSR

Realizacja projektu przyczyni się do promocji wszystkich 4 walorów obszaru objętego LSR

20

Realizacja projektu przyczyni się do promocji
3 walorów obszaru objętego LSR

15


Realizacja projektu przyczyni się do promocji
2 walorów obszaru objętego LSR

10


Realizacja projektu przyczyni się do promocji

1 waloru obszaru objętego LSR

5


Realizacja projektu nie przyczyni się do promocji walorów obszaru objętego LSR

0


5.

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15


Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10


Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5


Projekt nie jest innowacyjny

0


6.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

5

Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -  70

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego I.1 wynosi –18


VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

1.   Oświadczenie potwierdzające potencjał Wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD dostępnym TUTAJ (plik ) i TUTAJ (plik ) - dotyczy kryterium wyboru nr 1.

2.  Informacja Wnioskodawcy o liczbie odbiorców projektu, promocji walorów obszaru objętego LSR i innowacyjności projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD - dostępnym TUTAJ (plik ) i TUTAJ (plik ) - dotyczy kryteriów wyboru nr 2,4 i 5.

3. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru nr 1-5.


IX. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajduje się TUTAJ (plik )


X. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 30 214,23 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR: 120 856,92 zł).

Wartość limitu w walucie PLN podano, przeliczając wskazany w ogłoszeniu limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Limit naboru w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).


XI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl.

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru: