Drukuj
środa, 17 kwietnia 2019 14:01

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2019

 

Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
działające na terenie gmin:

Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr II.1 : Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej, w ramach przedsięwzięcia:


II.1.1 WSPARCIE NA ROZWÓJ MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW


I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 6 maj do 20 maj 2019 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego dostarczenia do Biura Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD.

Miejsce składania wniosków: kompletny wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy) w Biurze Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD,  ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.

Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, indywidualne oznaczenie wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y uprawnione oraz zawierać adres Wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

II. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 przez:

Cel ogólny II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej

Cel szczegółowy II.1 Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie II.1.1 Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Powyższy zakres tematyczny dotyczy §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (z póź. zm.) tj. rozwijanie działalności gospodarczej.

 

III. Kto może ubiegać się przyznanie pomocy.

Osoba fizyczna, jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w/w warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

 • prowadzi mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników) albo małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników),
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, oraz nadal wykonuje tę działalność,
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie (w ramach PROW 2014-2020),
 • nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach poddziałania 19.2 lub poddziałania „Inwestycje w środki trwałe: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót nimi” – działalność dotyczy produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Informacje o warunkach ubiegania się o wsparcie znajdują się także na stronie internetowej LGD pod adresem:http://lgdleader.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=204

 

IV. Forma i wysokość wsparcia.

Refundacja poniesionych przez beneficjenta kosztów w wysokości:

1)      Do 300 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 3 etatów,

2)      Do 200 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 2 etatów,

3)      Do 100 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 1 etatu,

-        nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych.

 

Limit na 1 beneficjenta w okresie realizacji LSR – 300 tys. zł.

Miejsca pracy, w tym miejsca pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, należy utrzymać do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

V. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

II. Podniesienie standardu jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost aktywności zawodowej

Cel szczegółowy LSR

II.1. Poprawa możliwości zatrudnienia poprzez  rozwój działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie

II.1.1. Wsparcie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Wskaźniki

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1.

Liczba przedsiębiorstw, które rozwiną swoją działalności

szt.

12

4

8

0

2.

Liczba podmiotów które rozwiną swoją działalność w zakresie usług noclegowych  lub gastronomiczny

szt.

2

0

2

0

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Zgodność operacji z LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

VII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Lp

Nazwa lokalnego kryterium wyboru

Opis lokalnego kryterium wyboru

Punktacja

1

Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 3 lata

15

 

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 1 rok

10

 

Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem 1 rok i krócej niż 1 rok

5

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym projektem

0

2

Ilość utworzonych miejsc pracy ponad wymagane minimum (tj. w przypadku wnioskowanej kwoty wsparcia:

- do 100 000 zł wymóg 1 etatu (pełnego),

-do 200 000 zł wymóg  2 etatów (pełnych),

-do 300 000 zł wymóg 3 etatów (pełnych))

W wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 2 etaty, ponad wymagane  minimum

15

W wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 1 etat, ponad wymagane minimum

10

 

W wyniku realizacji projektu powstanie mniej niż 1 etat, ponad wymagane minimum

5

 

W wyniku realizacji projektu powstaną miejsce pracy zgodnie z wymaganym minimum

0

 

3

Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie)

10

 

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie)

5

 

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców

0

4

Wkład własny wnioskodawcy

Wkład własny Wnioskodawcy  na poziomie powyżej 50 % kosztów kwalifikowanych projektu

15

 

Wkład własny Wnioskodawcy  na poziomie powyżej 40 % kosztów kwalifikowanych projektu

10

 

Wkład własny Wnioskodawcy  na poziomie powyżej 30 % kosztów kwalifikowanych projektu

5

 

Wkład własny Wnioskodawcy  na poziomie 30 % kosztów kwalifikowanych projektu

0

5

Innowacyjny charakter projektu

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego

15

 

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR

10

 

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany

5

 

Projekt nie jest innowacyjny

0

 

6.

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

5

Wnioskodawca złożył wniosek i nie  korzystał z  usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru

0

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi – 75

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około 25% maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego II.1  wynosi –19

 

VIII. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji to:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na wymaganym formularzu wraz z kompletem załączników – dotyczy potwierdzenia spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru nr 1-5.
 2. Informacja Wnioskodawcy o innowacyjności projektu – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD - dostępny TUTAJ (wersja edytowalna ) i TUTAJ (wersja nieedytowalna ) - dotyczy kryterium wyboru nr 5.

 

IX. Miejsce udostępnienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadą przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępny jest TUTAJ (wersja nieedytowalna )

 

X. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 1 576 773 zł (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).

 

XI. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania www.lgdleader.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl.

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3, w godz. pon. 8.00 – 16.00, wt.- pt. 7.00- 15.00.   tel./fax.: 17 276 46 03, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ważne dokumenty obowiązujące w trakcie trwania naboru:

Formularze wniosków

LSR wraz z załącznikami (obowiązująca od 29.06.2018 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji (obowiązujące od 09.01.2019 r.)
Regulamin organu decyzyjnego (obowiązujący od 23.03.2018 r.)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (obowiązujące od 14.12.2017 r.)

Harmonogram naborów wniosków (obowiązujący od 07.02.2019 r.)