Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 7/2018 i 8/2018 Drukuj

W związku z zakończonymi naborami wniosków Nr 7/2018 i Nr 8/2018, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: PROMOCJI OBSZARU OBJĘTEGO LSR, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania  dnia 03.07.2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej


Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonych naborów wniosków nr 7/2018 i 8/2018.
 6. Ocena wstępna wniosków,  w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 7/2018.
 7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 7/2018.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 7/2018.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 7/2018.
 10. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 7-10 niniejszego programu) w sprawie naboru 8/2018.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.Przewodniczący Rady

Mariusz Kawa

 

Ankieta WOLNE ŚRODKI 2020

Reklama

Projekty współpracy

Reklama
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama